1900 561 558
( 2000đ/phút )

Tham gia ngay

Xin chào các Chủ Tử,

Để giúp các Chủ Tử có mở đầu thuận lợi nhất trong chốn hậu cung tranh đấu Cung Đấu Mobile. Tam Hường đem tới những sự kiện vô cùng hấp dẫn, hỗ trợ các Chủ Tử có thể trải nghiệm các tính năng ingame dễ dàng hơn.

1. Danh Tiếng Tiêu Hao

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Chủ Tử tiêu hao điểm Danh Tiếng đạt mốc chỉ định sẽ nhận được nhiều phần qua hấp dẫn.

Diễn ra: 7 ngày đầu mở máy chủ.

Phần thưởng:

Mốc tiêu haoPhần thưởngSố lượng
25000 Thuốc Trí Lực 1
50000 Thuốc Sách Lược 1
100000 Thuốc Mị Lực 1
150000 Thuốc Võ Lực 2
200000 Thuốc Trí Lực 2
250000 Thuốc Sách Lược 2
300000 Thuốc Mị Lực 1
350000 Võ Lực Tán 1
400000 Trí Lực Tán 1
450000 Sách Lược Tán 1
500000 Mị Lực Tán 1
600000 Võ Lực Tán 1
Thuốc Võ Lực 2
700000 Trí Lực Tán 1
Thuốc Trí Lực 2
800000 Sách Lược Tán 1
Thuốc Sách Lược 2
900000 Mị Lực Tán 1
Thuốc Mị Lực 2
1000000 Võ Lực Tán 1
Thuốc Võ Lực 4
1500000 Trí Lực Tán 1
Thuốc Trí Lực 4
2000000 Sách Lược Tán 1
Thuốc Sách Lược 4
2500000 Mị Lực Tán 1
Thuốc Mị Lực 4
3000000 Võ Lực Tán 2
Thuốc Võ Lực 2
3500000 Trí Lực Tán 2
Thuốc Trí Lực 2
4000000 Sách Lược Tán 2
Thuốc Sách Lược 2
4500000 Mị Lực Tán 2
Thuốc Mị Lực 2
5000000 Võ Lực Hoàn 1
Thuốc Võ Lực 2
10000000 Trí Lực Hoàn 1
Thuốc Trí Lực 2
15000000 Sách Lược Hoàn 1
Thuốc Sách Lược 2
20000000 Mị Lực Hoàn 1
Thuốc Mị Lực 2
25000000 Võ Lực Hoàn 1
Võ Lực Tán 1
35000000 Trí Lực Hoàn 1
Trí Lực Tán 1
50000000 Sách Lược Hoàn 1
Sách Lược Tán 1
75000000 Mị Lực Hoàn 1
Mị Lực Tán 1

2. Trải Nghiệm Tiêu Hao

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Chủ Tử hoàn thành các nhiệm vụ yêu cầu sẽ nhận được nhiều phần quà hấp dẫn.

Diễn ra: 7 ngày đầu mở máy chủ.

Phần thưởng:

Mốc tiêu haoQuà thưởng
500000 Bạc x7000
Danh tiếng x7000
1000000 Bạc x9000
Danh tiếng x9000
2000000 Bạc x11000
Danh tiếng x11000
3000000 Bạc x13000
Danh tiếng x13000
4000000 Bạc x15000
Danh tiếng x15000
5000000 Bạc x17000
Danh tiếng x17000
6000000 Bạc x19000
Danh tiếng x19000
7000000 Bạc x21000
Danh tiếng x21000
8000000 Bạc x23000
Danh tiếng x23000
9000000 Bạc x25000
Danh tiếng x25000
10000000 Bạc x27000
Danh tiếng x27000
12000000 Bạc x29000
Danh tiếng x29000
14000000 Bạc x31000
Danh tiếng x31000
16000000 Bạc x33000
Danh tiếng x33000
18000000 Bạc x35000
Danh tiếng x35000
20000000 Bạc x37000
Danh tiếng x37000
30000000 Bạc x39000
Danh tiếng x39000
40000000 Bạc x41000
Danh tiếng x41000
50000000 Bạc x43000
Danh tiếng x43000
60000000 Bạc x45000
Danh tiếng x45000
70000000 Bạc x47000
Danh tiếng x47000
80000000 Bạc x49000
Danh tiếng x49000
90000000 Bạc x51000
Danh tiếng x51000
100000000 Bạc x53000
Danh tiếng x53000
200000000 Bạc x55000
Danh tiếng x55000
300000000 Bạc x57000
Danh tiếng x57000
400000000 Bạc x59000
Danh tiếng x59000
500000000 Bạc x61000
Danh tiếng x61000
700000000 Bạc x63000
Danh tiếng x63000
1000000000 Bạc x65000
Danh tiếng x65000
1500000000 Bạc x67000
Danh tiếng x67000

3. Sách Cường Hóa Tiêu Hao

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Chủ Tử hoàn thành các nhiệm vụ yêu cầu sẽ nhận được nhiều phần quà hấp dẫn.

Diễn ra: 7 ngày đầu mở máy chủ.

Phần thưởng:

Mốc tiêu haoQuà thưởng
5 Sách EXP Tư Chất x1
Trải nghiệm x5000
Danh tiếng x5000
10 Sách EXP Tư Chất x1
Trải nghiệm x5000
Danh tiếng x5000
20 Sách EXP Tư Chất x2
Trải nghiệm x8000
Danh tiếng x8000
30 Sách EXP Tư Chất x2
Trải nghiệm x8000
Danh tiếng x8000
40 Sách EXP Tư Chất x2
Trải nghiệm x8000
Danh tiếng x8000
50 Sách EXP Tư Chất x2
Trải nghiệm x10000
Danh tiếng x10000
70 Sách EXP Tư Chất x3
Trải nghiệm x10000
Danh tiếng x10000
90 Sách EXP Tư Chất x3
Trải nghiệm x10000
Danh tiếng x10000
120 Sách EXP Tư Chất x4
Trải nghiệm x12000
Danh tiếng x12000
150 Sách EXP Tư Chất x4
Trải nghiệm x12000
Danh tiếng x12000
200 Sách EXP Tư Chất x5
Trải nghiệm x12000
Danh tiếng x12000
250 Sách EXP Tư Chất x5
Trải nghiệm x15000
Danh tiếng x15000
300 Sách EXP Tư Chất x6
Trải nghiệm x15000
Danh tiếng x15000
350 Sách EXP Tư Chất x6
Trải nghiệm x15000
Danh tiếng x15000
400 Sách EXP Tư Chất x7
Trải nghiệm x18000
Danh tiếng x18000
500 Sách EXP Tư Chất x7
Trải nghiệm x18000
Danh tiếng x18000
700 Sách EXP Tư Chất x8
Trải nghiệm x18000
Danh tiếng x18000
1000 Sách EXP Tư Chất x8
Trải nghiệm x20000
Danh tiếng x20000
1500 Sách EXP Tư Chất x9
Trải nghiệm x20000
Danh tiếng x20000
2000 Sách EXP Tư Chất x10
Trải nghiệm x20000
Danh tiếng x20000

4. Tăng Thế Lực

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Chủ Tử hoàn thành các nhiệm vụ yêu cầu sẽ nhận được nhiều phần quà hấp dẫn.

Diễn ra: 7 ngày đầu mở máy chủ.

Phần thưởng:

Mốc tiêu haoQuà thưởng
200 Trải nghiệm x3000
Danh tiếng x3000
400 Trải nghiệm x3000
Danh tiếng x3000
800 Trải nghiệm x5000
Danh tiếng x5000
1200 Trải nghiệm x5000
Danh tiếng x5000
2000 Trải nghiệm x8000
Danh tiếng x8000
3000 Trải nghiệm x10000
Danh tiếng x10000
4000 Trải nghiệm x10000
Danh tiếng x10000
5000 Trải nghiệm x10000
Danh tiếng x10000
6000 Trải nghiệm x12000
Danh tiếng x12000
8000 Trải nghiệm x12000
Danh tiếng x12000
10000 Trải nghiệm x12000
Danh tiếng x12000
12000 Trải nghiệm x15000
Danh tiếng x15000
14000 Trải nghiệm x15000
Danh tiếng x15000
16000 Trải nghiệm x15000
Danh tiếng x15000
18000 Trải nghiệm x18000
Danh tiếng x18000
20000 Trải nghiệm x18000
Danh tiếng x18000
40000 Trải nghiệm x18000
Danh tiếng x18000
60000 Trải nghiệm x20000
Danh tiếng x20000
80000 Trải nghiệm x20000
Danh tiếng x20000
100000 Trải nghiệm x20000
Danh tiếng x20000
120000 Trải nghiệm x25000
Danh tiếng x25000
140000 Trải nghiệm x25000
Danh tiếng x25000
160000 Trải nghiệm x25000
Danh tiếng x25000
180000 Trải nghiệm x30000
Danh tiếng x30000
200000 Trải nghiệm x30000
Danh tiếng x30000
300000 Trải nghiệm x30000
Danh tiếng x30000

5. Nhiệm vụ hàng ngày

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Chủ Tử hoàn thành các nhiệm vụ yêu cầu sẽ nhận được nhiều phần quà hấp dẫn.

Diễn ra: 7 ngày đầu mở máy chủ.

Phần thưởng:

MốcQuà thưởng
10 Công Vụ Lệnh x1
Tri Kỷ Tinh Lực Đơn x1
Túi Thơm x1
30 Công Vụ Lệnh x2
Tri Kỷ Tinh Lực Đơn x1
Túi Thơm x2
50 Công Vụ Lệnh x2
Tri Kỷ Tinh Lực Đơn x1
Túi Thơm x2
70 Công Vụ Lệnh x2
Tri Kỷ Tinh Lực Đơn x1
Túi Thơm x2
100 Công Vụ Lệnh x3
Tri Kỷ Tinh Lực Đơn x2
Túi Thơm x3
150 Công Vụ Lệnh x3
Tri Kỷ Tinh Lực Đơn x2
Túi Thơm x3
200 Công Vụ Lệnh x3
Tri Kỷ Tinh Lực Đơn x2
Túi Thơm x3
250 Công Vụ Lệnh x4
Tri Kỷ Tinh Lực Đơn x2
Túi Thơm x4
300 Công Vụ Lệnh x4
Tri Kỷ Tinh Lực Đơn x2
Túi Thơm x4
400 Công Vụ Lệnh x4
Tri Kỷ Tinh Lực Đơn x2
Túi Thơm x4

6. Tích Lũy Đăng Nhập

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Chủ Tử đăng nhập mỗi ngày sẽ nhận được nhiều phần quà hấp dẫn.

Diễn ra: 7 ngày đầu mở máy chủ.

Phần thưởng:

NgàyQuà thưởng
1 Tri Kỷ Tinh Lực Đơn x1
Thể Lực Đơn x1
Thuốc Thuộc Tính x1
Mã Não Tâm x1
2 Võ Lực Tán x1
Sách Lược Tán x1
Thuốc Thuộc Tính x1
Mã Não Tâm x1
3 Trí Lực Tán x1
Mị Lực Tán x1
Thuốc Thuộc Tính x1
Mã Não Tâm x1
4 Võ Lực Hoàn x1
Sách Lược Hoàn x1
Thuốc Thuộc Tính x1
Mã Não Tâm x1
5 Trí Lực Hoàn x1
Mị Lực Hoàn x1
Thuốc Thuộc Tính x1
Mã Não Tâm x1
6 Tri Kỷ Tinh Lực Đơn x1
Đồ Đệ Hoạt Lực Đơn x1
Hàng Ngày Lệnh x3
Công Vụ Lệnh x3
7 Thể Lực Đơn x2
Đồ Đệ Hoạt Lực Đơn x2
Hàng Ngày Lệnh x3
Công Vụ Lệnh x3

7. Nạp Tích Lũy Ngày

Nội dung: Mỗi ngày các Chủ Tử tham gia nạp mốc 1000 Vàng trở lên sẽ nhận được quà tặng hấp dẫn với thông tin chi tiết sau:

Diễn ra: 7 ngày đầu mở máy chủ.

Phần thưởng:

Điều kiệnQuà thưởng
Nạp liên tục 1 ngày (tối thiểu 1000 vàng) Vàng x1000
Chiêu Mộ Lệnh x2
Tần Mông Bút x5
Ngân Phiếu x10
Nạp liên tục 2 ngày (tối thiểu 1000 vàng) Vàng x1000
Chiêu Mộ Lệnh x2
Tần Mông Bút x5
Ngân Phiếu x10
Nạp liên tục 3 ngày (tối thiểu 1000 vàng) Vàng x1000
Chiêu Mộ Lệnh x3
Tần Mông Bút x10
Ngân Phiếu x15
Nạp liên tục 4 ngày (tối thiểu 1000 vàng) Vàng x1000
Chiêu Mộ Lệnh x3
Tần Mông Bút x10
Ngân Phiếu x15
Nạp liên tục 5 ngày (tối thiểu 1000 vàng) Vàng x1000
Chiêu Mộ Lệnh x5
Tần Mông Bút x15
Ngân Phiếu x20
Nạp liên tục 6 ngày (tối thiểu 1000 vàng) Vàng x1000
Chiêu Mộ Lệnh x5
Tần Mông Bút x15
Ngân Phiếu x20
Nạp liên tục 7 ngày (tối thiểu 1000 vàng) Vàng x1000
Chiêu Mộ Lệnh x10
Tần Mông Bút x20
Ngân Phiếu x50

8. Điểm Danh 7 Ngày

Nội dung: Các Chủ Tử đăng nhập 7 ngày sẽ nhận được nhiều phần quà hấp dẫn.

Diễn ra: Bắt đầu từ ngày Chủ Tử tạo nhân vật cho đến ngày nhận hết.

Phần thưởng:

NgàyQuà thưởng
1 Trải nghiệm x40000
Bạc x40000
Danh tiếng x40000
Công Vụ Lệnh x2
Thuốc Võ Lực x2
Thuốc Trí Lực x2
Thuốc Sách Lược x2
Thuốc Mị Lực x2
2 Trải nghiệm x45000
Bạc x45000
Danh tiếng x45000
Đồng Mộc Bài x2
Định Tình Châu x2
Thể Lực Đơn x1
Đồ Đệ Hoạt Lực Đơn x1
Tri Kỷ Tinh Lực Đơn x1
3 Trải nghiệm x50000
Bạc x50000
Danh tiếng x50000
Thái Tử Phi Quán x1
Tử Đàn Bài x2
Định Tình Châu x1
Đồng Tâm Ngọc x1
Hàng Ngày Lệnh x2
4 Trải nghiệm x55000
Bạc x55000
Danh tiếng x55000
Tử Đàn Bài x2
Hàng Ngày Lệnh x3
Công Vụ Lệnh x3
Định Tình Châu x1
Đồng Tâm Ngọc x1
5 Trải nghiệm x60000
Bạc x60000
Danh tiếng x60000
Tinh Thiết Bài x2
Đồng Tâm Ngọc x2
Thể Lực Đơn x3
Đồ Đệ Hoạt Lực Đơn x3
Tri Kỷ Tinh Lực Đơn x3
6 Trải nghiệm x65000
Bạc x65000
Danh tiếng x65000
Tinh Thiết Bài x2
Đồng Tâm Ngọc x1
Uyên Ương Ngọc x1
Hàng Ngày Lệnh x5
Công Vụ Lệnh x5
7 Trải nghiệm x70000
Bạc x70000
Danh tiếng x70000
Thái Tử PhiY Phục x1
Tinh Thiết Bài x2
Định Tình Châu x1
Uyên Ương Ngọc x1
Đồng Tâm Ngọc x1

9. Quà thân phận

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Chủ Tử đạt thân phận yêu cầu sẽ nhận được nhiều phần quà hấp dẫn.

Diễn ra: 7 ngày đầu mở máy chủ.

Phần thưởng:

Cấp Thân PhậnQuà thưởng
Cung Chính Vàng x100
Thư Tay x5
Nguyên Liệu Gia Yến x2
Gia Vị Gia Yến x2
Tam Đẳng Tông Nữ Chiêu Mộ Lệnh x2
Ngân Phiếu x10
Thuốc Thuộc Tính x3
Phiếu Uy Danh x3
Nhất Đẳng Tông Nữ Vàng x200
Danh Thiếp x15
Cung Đấu Lệnh x2
Thư Khiêu Chiến x2
Bình Du Hương Quân Chiêu Mộ Lệnh x3
Thư Tay x20
Công Vụ Lệnh x5
Hàng Ngày Lệnh x5
Thọ Du Hương Quân Vàng x300
Danh Thiếp x35
Hàn Đàm Hương x5
Phong Minh Sáo x5
Tĩnh Lạc Huyện Chủ Chiêu Mộ Lệnh x5
Thư Tay x40
Ngân Phiếu x40
Danh Thiếp x40
Chung Tú Huyện Chủ Vàng x400
Thư Tay x60
Ngân Phiếu x60
Quà Thư Quyển x20

10. Nạp mỗi ngày

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Chủ Tử mỗi ngày nạp đến mốc nhất định sẽ nhận quà tương ứng. Phần quà sẽ reset mỗi ngày.

Diễn ra: 7 ngày đầu mở máy chủ.

Phần thưởng:

Mốc nạpPhần thưởng
80 Thẻ Hoa x2
Chiêu Mộ Lệnh x1
Thuốc Thuộc Tính x5
Hàng Ngày Lệnh x5
Thể Lực Đơn x2
200 Thẻ Hoa x3
Chiêu Mộ Lệnh x1
Thuốc Thuộc Tính x5
Hàng Ngày Lệnh x5
Thể Lực Đơn x3
400 Thẻ Hoa x5
Chiêu Mộ Lệnh x1
Thuốc Thuộc Tính x5
Hàng Ngày Lệnh x5
Thể Lực Đơn x3
800 Thẻ Hoa x10
Chiêu Mộ Lệnh x1
Thuốc Thuộc Tính x10
Hàng Ngày Lệnh x5
Thể Lực Đơn x5
1500 Thẻ Hoa x15
Chiêu Mộ Lệnh x2
Thuốc Thuộc Tính x10
Hàng Ngày Lệnh x5
Thể Lực Đơn x5
2000 Thẻ Hoa x15
Chiêu Mộ Lệnh x2
Thuốc Thuộc Tính x10
Hàng Ngày Lệnh x5
Thể Lực Đơn x5
3000 Thẻ Hoa x15
Chiêu Mộ Lệnh x2
Thuốc Thuộc Tính x10
Hàng Ngày Lệnh x5
Thể Lực Đơn x5
4000 Thẻ Hoa x20
Chiêu Mộ Lệnh x2
Thuốc Thuộc Tính x10
Hàng Ngày Lệnh x5
Thể Lực Đơn x5
Ngọc Như Ý x5
6000 Thẻ Hoa x20
Chiêu Mộ Lệnh x2
Thuốc Thuộc Tính x20
Hàng Ngày Lệnh x5
Thể Lực Đơn x5
Thuốc Võ Lực x10
Thuốc Trí Lực x10
Thuốc Sách Lược x10
Thuốc Mị Lực x10
Công Vụ Lệnh x20
10000 Thẻ Hoa x30
Chiêu Mộ Lệnh x2
Thuốc Thuộc Tính x20
Hàng Ngày Lệnh x5
Thể Lực Đơn x5
Thuốc Võ Lực x10
Thuốc Trí Lực x10
Thuốc Sách Lược x10
Thuốc Mị Lực x10
Công Vụ Lệnh x20
20000 Thẻ Hoa x30
Chiêu Mộ Lệnh x2
Thuốc Thuộc Tính x20
Hàng Ngày Lệnh x5
Thể Lực Đơn x5
Thuốc Võ Lực x20
Thuốc Trí Lực x20
Thuốc Sách Lược x20
Thuốc Mị Lực x20
Công Vụ Lệnh x20

11. Tích lũy nạp

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Chủ Tử nạp Vàng đến mốc nhất định sẽ nhận quà hấp dẫn.

Diễn ra: 7 ngày đầu mở máy chủ.

Phần thưởng:

Mốc nạpQuà thưởng
250 Vàng x500
Chiêu Mộ Lệnh x3
Ngọc Như Ý x3
Thuộc Tính Tán x5
Quà Thư Quyển x5
1000 Vàng x150
Chiêu Mộ Lệnh x5
Ngọc Như Ý x5
Thuộc Tính Tán x10
Quà Thư Quyển x5
2000 Vàng x3500
Chiêu Mộ Lệnh x5
Ngọc Như Ý x10
Thuộc Tính Tán x15
Quà Thư Quyển x10
4000 Vàng x5000
Chiêu Mộ Lệnh x5
Ngọc Như Ý x10
Thuộc Tính Tán x15
Quà Thư Quyển x10
Sách Cường Hóa Võ Lực x10
Sách Cường Hóa Trí Lực x10
Sách Cường Hóa Sách Lược x10
Sách Cường Hóa Mị Lực x10
Sách EXP Tư Chất x20
6000 Vàng x7000
Chiêu Mộ Lệnh x5
Ngọc Như Ý x15
Thuộc Tính Tán x20
Quà Thư Quyển x10
Sách Cường Hóa Võ Lực x10
Sách Cường Hóa Trí Lực x10
Sách Cường Hóa Sách Lược x10
Sách Cường Hóa Mị Lực x10
Sách EXP Tư Chất x30
12000 Vàng x12500
Chiêu Mộ Lệnh x20
Ngọc Như Ý x25
Thuộc Tính Tán x50
Quà Thư Quyển x20
Sách Cường Hóa Võ Lực x20
Sách Cường Hóa Trí Lực x20
Sách Cường Hóa Sách Lược x20
Sách Cường Hóa Mị Lực x20
Sách EXP Tư Chất x50
Manh Mối Trân Bảo x200
Truyền Âm x20
Thiên Cơ Hạp x10
Linh Lung Kỳ Hạp x5
Lưu Ly Hạp x2
25000 Vàng x20000
Chiêu Mộ Lệnh x30
Ngọc Như Ý x30
Thuộc Tính Tán x100
Quà Thư Quyển x30
Sách Cường Hóa Võ Lực x30
Sách Cường Hóa Trí Lực x30
Sách Cường Hóa Sách Lược x30
Sách Cường Hóa Mị Lực x30
Sách EXP Tư Chất x50
Manh Mối Trân Bảo x500
Truyền Âm x30
Thiên Cơ Hạp x20
Linh Lung Kỳ Hạp x10
Lưu Ly Hạp x3
50000 Vàng x20000
Chiêu Mộ Lệnh x30
Ngọc Như Ý x30
Thuộc Tính Tán x100
Quà Thư Quyển x30
Sách Cường Hóa Võ Lực x30
Sách Cường Hóa Trí Lực x30
Sách Cường Hóa Sách Lược x30
Sách Cường Hóa Mị Lực x30
Sách EXP Tư Chất x50
Manh Mối Trân Bảo x500
Truyền Âm x30
Thiên Cơ Hạp x20
Linh Lung Kỳ Hạp x10
Lưu Ly Hạp x3

12. Quà ưu đãi

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, cửa hàng sẽ bán giảm giá các vật phẩm hấp dẫn.

Diễn ra: 7 ngày đầu mở máy chủ.

Phần thưởng:

Vật PhẩmLượt muaGiá (vàng)
Mã Não Tâm 10 20
Phỉ Thúy Tâm 10 40
Hàng Ngày Lệnh Không giới hạn 80
Công Vụ Lệnh 10 10
Công Vụ Lệnh Không giới hạn 50
Hàn Đàm Hương 10 100
Xa Mã Lệnh Không giới hạn 100
Thuốc Thuộc Tính 10 50
Thuộc Tính Tán 10 200
Định Tình Châu 20 3
Đồng Tâm Ngọc 3 30
Uyên Ương Ngọc 3 40
Định Tình Châu Không giới hạn 100
Đồng Tâm Ngọc Không giới hạn 150
Uyên Ương Ngọc Không giới hạn 200
Tinh Lực Đơn 3 50
Thể Lực Đơn 3 50
Hoạt Lực Đơn 3 50
Thư Tay 10 10
Danh Thiếp 10 10
Ngân Phiếu 10 10
Cung Đấu Lệnh 3 150
Xuất Chiến Lệnh 3 150
Thư Khiêu Chiến 3 150
Thảo Phạt Lệnh 3 400
Nguyên Liệu Gia Yến 5 25
Gia Vị Gia Yến 5 25
Thẻ Hoa 199 20
Hàng Ngày Lệnh 10 30
Ngọc Như Ý 999 50
Đồng Mộc Bài 10 20
Tử Đàn Bài 10 40
Tinh Thiết Bài 10 60
Hoàng Đồng Bài 10 80
Truyền Âm 20 100
Quà Trợ Uy-Nhỏ 10 200
Tranh Sơn Thủy 10 50
Quà Trợ Uy-Lớn 10 500

13. Trợ uy hoàng tử

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Chủ Tử tặng quà để cổ vũ cho hoàng tử yêu thích của mình, khi tặng sẽ nhận được điểm để đổi quà, quà tặng hoàng tử được bán trong tiệm. Khi Chủ Tử nằm trong Top bảng xếp hạng trợ uy sẽ nhận được nhiều phần quà hấp dẫn.

Diễn ra: 7 ngày đầu mở máy chủ.

Phần thưởng:

HạngQuà thưởng
1 Quà Thư Quyển x20
Mã Não Tâm x20
Đồng Tâm Ngọc x5
Thuộc Tính Tán x10
Hàng Ngày Lệnh x15
Xa Mã Lệnh x10
Đồng Mộc Bài x30
Chiêu Mộ Lệnh x10
2 Quà Thư Quyển x15
Mã Não Tâm x15
Đồng Tâm Ngọc x4
Thuộc Tính Tán x8
Hàng Ngày Lệnh x10
Xa Mã Lệnh x8
Đồng Mộc Bài x20
Chiêu Mộ Lệnh x8
3 Quà Thư Quyển x10
Mã Não Tâm x10
Đồng Tâm Ngọc x3
Thuộc Tính Tán x6
Hàng Ngày Lệnh x8
Xa Mã Lệnh x6
Đồng Mộc Bài x15
Chiêu Mộ Lệnh x6
4-5 Quà Thư Quyển x5
Mã Não Tâm x5
Đồng Tâm Ngọc x2
Thuộc Tính Tán x4
Hàng Ngày Lệnh x6
Xa Mã Lệnh x4
Đồng Mộc Bài x12
Chiêu Mộ Lệnh x5
6-10 Quà Thư Quyển x4
Mã Não Tâm x4
Đồng Tâm Ngọc x1
Thuộc Tính Tán x3
Hàng Ngày Lệnh x4
Xa Mã Lệnh x3
Đồng Mộc Bài x9
Chiêu Mộ Lệnh x4
11-20 Quà Thư Quyển x3
Mã Não Tâm x3
Thuộc Tính Tán x2
Hàng Ngày Lệnh x3
Xa Mã Lệnh x2
Đồng Mộc Bài x6
Chiêu Mộ Lệnh x3
21-50 Quà Thư Quyển x2
Mã Não Tâm x2
Thuộc Tính Tán x1
Hàng Ngày Lệnh x2
Xa Mã Lệnh x1
Đồng Mộc Bài x3
Chiêu Mộ Lệnh x2
51-100 Quà Thư Quyển x1
Mã Não Tâm x1
Thuộc Tính Tán x1
Hàng Ngày Lệnh x1
Xa Mã Lệnh x1
Đồng Mộc Bài x2
Chiêu Mộ Lệnh x1
101-200 Hàng Ngày Lệnh x1
Đồng Mộc Bài x1
Chiêu Mộ Lệnh x1

14. Vàng tiêu hao

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Chủ Tử tiêu hao Vàng đến mốc nhất định sẽ nhận quà hấp dẫn.

Diễn ra: 7 ngày đầu mở máy chủ.

Phần thưởng:

Mốc tiêuQuà thưởng
500 Vàng x25
1000 Vàng x50
2000 Vàng x100
5000 Vàng x250
10000 Vàng x500
20000 Vàng x1000
40000 Vàng x2000
60000 Vàng x3000
100000 Vàng x5000
200000 Vàng x10000
300000 Vàng x15000
500000 Vàng x25000
700000 Vàng x35000
1000000 Vàng x50000

15. Mệnh Bàn

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Chủ Tử quay vòng quay "Mệnh Bàn" để nhận nhiều phần quà hấp dẫn, Mệnh Bàn tiêu hao thẻ hoa. Thẻ hoa có thể mua trong shop Vàng, sự kiện nạp, sự kiện hạn giờ.

Diễn ra: Từ ngày 1 đến ngày 4 mở máy chủ.

Phần thưởng:

Thưởng Lật Thẻ
Ngọc Như Ý
Thuốc Võ Lực
Võ Lực Tán
Thuốc Trí Lực
Trí Lực Tán
Thuốc Sách Lược
Sách Lược Tán
Thuốc Mị Lực
Mị Lực Tán
Sách EXP Tư Chất

16. Đua Top Thế Lực

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Chủ Tử nằm trong BXH Thế Lực sẽ có cơ hội nhận nhiều quà khủng.

Diễn ra: 7 ngày đầu mở máy chủ.

Phần thưởng:

HạngThưởng
1 Chiêu Mộ Lệnh x20
Quà Thư Quyển x20
Sách Cường Hóa Võ Lực x20
Sách Cường Hóa Trí Lực x20
Sách Cường Sách Lược x20
Sách Cường Mị Lực x20
Thư Tay x30
Danh Thiếp x30
Ngân Phiếu x30
Nguyên Liệu-Thường x30
Nguyên Liệu-Trung x30
Nguyên Liệu-Cao x30
Sách EXP Sở Trường x100
Tranh Sơn Thủy x40
Mã Não Tâm x20
Phỉ Thúy Tâm x10
Túi Thơm x20
Ngọc Bội x10
2 Chiêu Mộ Lệnh x10
Quà Thư Quyển x15
Sách Cường Hóa Võ Lực x15
Sách Cường Hóa Trí Lực x15
Sách Cường Sách Lược x15
Sách Cường Mị Lực x15
Thư Tay x25
Danh Thiếp x25
Ngân Phiếu x25
Nguyên Liệu-Thường x25
Nguyên Liệu-Trung x25
Nguyên Liệu-Cao x25
Sách EXP Sở Trường x80
Tranh Sơn Thủy x30
Mã Não Tâm x15
Phỉ Thúy Tâm x8
Túi Thơm x15
Ngọc Bội x8
3 Chiêu Mộ Lệnh x8
Quà Thư Quyển x10
Sách Cường Hóa Võ Lực x10
Sách Cường Hóa Trí Lực x10
Sách Cường Sách Lược x10
Sách Cường Mị Lực x10
Thư Tay x20
Danh Thiếp x20
Ngân Phiếu x20
Nguyên Liệu-Thường x20
Nguyên Liệu-Trung x20
Nguyên Liệu-Cao x20
Sách EXP Sở Trường x60
Tranh Sơn Thủy x20
Mã Não Tâm x10
Phỉ Thúy Tâm x6
Túi Thơm x10
Ngọc Bội x6
4-5 Chiêu Mộ Lệnh x7
Quà Thư Quyển x8
Sách Cường Hóa Võ Lực x8
Sách Cường Hóa Trí Lực x8
Sách Cường Sách Lược x8
Sách Cường Mị Lực x8
Thư Tay x18
Danh Thiếp x18
Ngân Phiếu x18
Nguyên Liệu-Thường x18
Nguyên Liệu-Trung x18
Nguyên Liệu-Cao x18
6-10 Chiêu Mộ Lệnh x6
Quà Thư Quyển x6
Sách Cường Hóa Võ Lực x6
Sách Cường Hóa Trí Lực x6
Sách Cường Sách Lược x6
Sách Cường Mị Lực x6
Thư Tay x15
Danh Thiếp x15
Ngân Phiếu x15
Nguyên Liệu-Thường x15
Nguyên Liệu-Trung x15
Nguyên Liệu-Cao x15
11-20 Chiêu Mộ Lệnh x5
Quà Thư Quyển x5
Sách Cường Hóa Võ Lực x5
Sách Cường Hóa Trí Lực x5
Sách Cường Sách Lược x5
Sách Cường Mị Lực x5
Thư Tay x12
Danh Thiếp x12
Ngân Phiếu x12
Nguyên Liệu-Thường x12
Nguyên Liệu-Trung x12
Nguyên Liệu-Cao x12
21-50 Chiêu Mộ Lệnh x4
Quà Thư Quyển x4
Sách Cường Hóa Võ Lực x4
Sách Cường Hóa Trí Lực x4
Sách Cường Sách Lược x4
Sách Cường Mị Lực x4
Thư Tay x10
Danh Thiếp x10
Ngân Phiếu x10
Nguyên Liệu-Thường x10
Nguyên Liệu-Trung x10
Nguyên Liệu-Cao x10
51-100 Chiêu Mộ Lệnh x3
Quà Thư Quyển x4
Sách Cường Hóa Võ Lực x4
Sách Cường Hóa Trí Lực x4
Sách Cường Sách Lược x4
Sách Cường Mị Lực x4
101-200 Chiêu Mộ Lệnh x2
Quà Thư Quyển x3
Sách Cường Hóa Võ Lực x3
Sách Cường Hóa Trí Lực x3
Sách Cường Sách Lược x3
Sách Cường Mị Lực x3

17. Đua Top Vượt Ải

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Chủ Tử nằm trong BXH Vượt Ải sẽ có cơ hội nhận nhiều quà khủng.

Diễn ra: 7 ngày đầu mở máy chủ.

Phần thưởng:

HạngThưởng
1 Chiêu Mộ Lệnh x10
Sách EXP Tư Chất x30
Thuốc Thuộc Tính x10
Thuộc Tính Tán x10
Tranh Sơn Thủy x20
Hàn Đàm Hương x10
Mã Não Tâm x10
Phỉ Thúy Tâm x10
Túi Thơm x10
Ngọc Bội x10
2 Chiêu Mộ Lệnh x6
Sách EXP Tư Chất x20
Thuốc Thuộc Tính x8
Thuộc Tính Tán x8
Tranh Sơn Thủy x15
Hàn Đàm Hương x8
Mã Não Tâm x9
Phỉ Thúy Tâm x9
Túi Thơm x9
Ngọc Bội x9
3 Chiêu Mộ Lệnh x5
Sách EXP Tư Chất x15
Thuốc Thuộc Tính x6
Thuộc Tính Tán x6
Tranh Sơn Thủy x10
Hàn Đàm Hương x6
Mã Não Tâm x8
Phỉ Thúy Tâm x8
Túi Thơm x8
Ngọc Bội x8
4-5 Chiêu Mộ Lệnh x4
Sách EXP Tư Chất x10
Thuốc Thuộc Tính x5
Thuộc Tính Tán x5
Tranh Sơn Thủy x8
Hàn Đàm Hương x5
Mã Não Tâm x6
Phỉ Thúy Tâm x6
Túi Thơm x6
Ngọc Bội x6
6-10 Chiêu Mộ Lệnh x3
Sách EXP Tư Chất x8
Thuốc Thuộc Tính x4
Thuộc Tính Tán x4
Tranh Sơn Thủy x6
Hàn Đàm Hương x4
Mã Não Tâm x5
Phỉ Thúy Tâm x5
Túi Thơm x5
Ngọc Bội x5
11-20 Chiêu Mộ Lệnh x2
Sách EXP Tư Chất x6
Thuốc Thuộc Tính x3
Thuộc Tính Tán x3
Tranh Sơn Thủy x5
Hàn Đàm Hương x3
21-50 Chiêu Mộ Lệnh x2
Sách EXP Tư Chất x4
Thuốc Thuộc Tính x2
Thuộc Tính Tán x2
Tranh Sơn Thủy x4
Hàn Đàm Hương x3
50-100 Chiêu Mộ Lệnh x1
Sách EXP Tư Chất x2
Thuốc Thuộc Tính x1
Thuộc Tính Tán x1
Tranh Sơn Thủy x4
Hàn Đàm Hương x2
101-200 Chiêu Mộ Lệnh x1
Sách EXP Tư Chất x2
Thuốc Thuộc Tính x1
Thuộc Tính Tán x1
Tranh Sơn Thủy x3
Hàn Đàm Hương x1

18. Đua Top Tư Chất Đồng Hành

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Chủ Tử nằm trong BXH tư chất đồng hành sẽ có cơ hội nhận nhiều quà khủng.

Diễn ra: 7 ngày đầu mở máy chủ.

Phần thưởng:

HạngThưởng
1 Ngọc Như Ý x10
Xuất Chiến Lệnh x10
Nguyên Liệu-Thường x10
Nguyên Liệu-Trung x10
Nguyên Liệu-Cao x10
Nguyên Liệu-Quý x10
Đồ Đệ Hoạt Lực Đơn x10
Tri Kỷ Tinh Lực Đơn x10
Thư Tay x30
Danh Thiếp x30
Ngân Phiếu x30
Phiếu Uy Danh x10
2 Ngọc Như Ý x6
Xuất Chiến Lệnh x8
Nguyên Liệu-Thường x8
Nguyên Liệu-Trung x8
Nguyên Liệu-Cao x8
Nguyên Liệu-Quý x8
Đồ Đệ Hoạt Lực Đơn x8
Tri Kỷ Tinh Lực Đơn x8
Thư Tay x25
Danh Thiếp x25
Ngân Phiếu x25
Phiếu Uy Danh x8
3 Ngọc Như Ý x5
Xuất Chiến Lệnh x7
Nguyên Liệu-Thường x7
Nguyên Liệu-Trung x7
Nguyên Liệu-Cao x7
Nguyên Liệu-Quý x7
Đồ Đệ Hoạt Lực Đơn x7
Tri Kỷ Tinh Lực Đơn x7
Thư Tay x20
Danh Thiếp x20
Ngân Phiếu x20
Phiếu Uy Danh x7
4-5 Ngọc Như Ý x4
Xuất Chiến Lệnh x6
Nguyên Liệu-Thường x6
Nguyên Liệu-Trung x6
Nguyên Liệu-Cao x6
Nguyên Liệu-Quý x6
Đồ Đệ Hoạt Lực Đơn x6
Tri Kỷ Tinh Lực Đơn x6
Thư Tay x18
Danh Thiếp x18
Ngân Phiếu x18
Phiếu Uy Danh x6
6-10 Ngọc Như Ý x3
Xuất Chiến Lệnh x5
Nguyên Liệu-Thường x5
Nguyên Liệu-Trung x5
Nguyên Liệu-Cao x5
Nguyên Liệu-Quý x5
Đồ Đệ Hoạt Lực Đơn x5
Tri Kỷ Tinh Lực Đơn x5
Thư Tay x15
Danh Thiếp x15
Ngân Phiếu x15
Phiếu Uy Danh x5
11-20 Ngọc Như Ý x3
Xuất Chiến Lệnh x4
Nguyên Liệu-Thường x4
Nguyên Liệu-Trung x4
Nguyên Liệu-Cao x4
Nguyên Liệu-Quý x4
21-50 Ngọc Như Ý x2
Xuất Chiến Lệnh x3
Nguyên Liệu-Thường x3
Nguyên Liệu-Trung x3
Nguyên Liệu-Cao x3
Nguyên Liệu-Quý x3
51-100 Ngọc Như Ý x2
Xuất Chiến Lệnh x2
Nguyên Liệu-Thường x2
Nguyên Liệu-Trung x2
Nguyên Liệu-Cao x2
Nguyên Liệu-Quý x2
101-200 Ngọc Như Ý x1
Xuất Chiến Lệnh x2
Nguyên Liệu-Thường x1
Nguyên Liệu-Trung x1
Nguyên Liệu-Cao x1
Nguyên Liệu-Quý x1

19. Đua Top Năng Lực Tri Kỷ

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Chủ Tử nằm trong BXH năng lực tri kỷ sẽ có cơ hội nhận nhiều quà khủng.

Diễn ra: 7 ngày đầu mở máy chủ.

Phần thưởng:

HạngThưởng
1 Ngọc Như Ý x10
Quà Thư Quyển x10
Mã Não Tâm x20
Phỉ Thúy Tâm x10
Túi Thơm x20
Ngọc Bội x10
Sách Cường Hóa Võ Lực x10
Sách Cường Hóa Trí Lực x10
Sách Cường Sách Lược x10
Sách Cường Mị Lực x10
Xa Mã Lệnh x10
Công Vụ Lệnh x10
2 Ngọc Như Ý x6
Quà Thư Quyển x8
Mã Não Tâm x18
Phỉ Thúy Tâm x8
Túi Thơm x18
Ngọc Bội x8
Sách Cường Hóa Võ Lực x8
Sách Cường Hóa Trí Lực x8
Sách Cường Sách Lược x8
Sách Cường Mị Lực x8
Xa Mã Lệnh x8
Công Vụ Lệnh x8
3 Ngọc Như Ý x5
Quà Thư Quyển x7
Mã Não Tâm x15
Phỉ Thúy Tâm x7
Túi Thơm x15
Ngọc Bội x7
Sách Cường Hóa Võ Lực x7
Sách Cường Hóa Trí Lực x7
Sách Cường Sách Lược x7
Sách Cường Mị Lực x7
Xa Mã Lệnh x7
Công Vụ Lệnh x7
4-5 Ngọc Như Ý x4
Quà Thư Quyển x6
Mã Não Tâm x12
Phỉ Thúy Tâm x6
Túi Thơm x12
Ngọc Bội x6
Sách Cường Hóa Võ Lực x6
Sách Cường Hóa Trí Lực x6
Sách Cường Sách Lược x6
Sách Cường Mị Lực x6
Xa Mã Lệnh x6
Công Vụ Lệnh x6
6-10 Ngọc Như Ý x3
Quà Thư Quyển x5
Mã Não Tâm x10
Phỉ Thúy Tâm x5
Túi Thơm x10
Ngọc Bội x5
Sách Cường Hóa Võ Lực x5
Sách Cường Hóa Trí Lực x5
Sách Cường Sách Lược x5
Sách Cường Mị Lực x5
Xa Mã Lệnh x5
Công Vụ Lệnh x5
11-20 Ngọc Như Ý x3
Quà Thư Quyển x4
Mã Não Tâm x8
Phỉ Thúy Tâm x4
Túi Thơm x8
Ngọc Bội x4
21-50 Ngọc Như Ý x2
Quà Thư Quyển x3
Mã Não Tâm x5
Phỉ Thúy Tâm x3
Túi Thơm x5
Ngọc Bội x3
51-100 Ngọc Như Ý x2
Quà Thư Quyển x2
Mã Não Tâm x3
Phỉ Thúy Tâm x2
Túi Thơm x3
Ngọc Bội x2
101-200 Ngọc Như Ý x1
Quà Thư Quyển x1
Mã Não Tâm x2
Phỉ Thúy Tâm x1
Túi Thơm x2
Ngọc Bội x1

20. Tranh mua mỗi ngày

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, cửa hàng mỗi ngày sẽ bán giảm giá 1 số vật phẩm. Khi mua đủ số lượt sẽ nhận thêm quà tặng.

Diễn ra: Từ ngày 5 đến ngày 7 mở máy chủ.

Vật phẩmGiá (Vàng)
Thuốc Võ Lực 20
Võ Lực Tán 80
Thuốc Trí Lực 20
Trí Lực Tán 80
Thuốc Sách Lược 20
Sách Lược Tán 80
Thuốc Mị Lực 20
Mị Lực Tán 80
Hàng Ngày Lệnh 20
Công Vụ Lệnh 5
Đạt số lần muaThưởng
10 Ngọc Như Ý x1
Quà Thư Quyển x2
Thuộc Tính Tán x2
15 Ngọc Như Ý x1
Quà Thư Quyển x3
Thuộc Tính Tán x3
20 Ngọc Như Ý x2
Quà Thư Quyển x4
Thuộc Tính Tán x4
30 Ngọc Như Ý x3
Quà Thư Quyển x6
Thuộc Tính Tán x6

Thông Tin Hỗ Trợ:

  • Các Chủ Tử có thể tham gia thảo luận và tìm hiểu về Cung Đấu Mobile tại:
  • Các thắc mắc liên quan đến Cung Đấu Mobile, Chủ Tử vui lòng gửi thông tin về trang Hỗ Trợ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.